سفارش تبلیغ
صبا

ایران IRAN

صفحه خانگی پارسی یار درباره

باد صبا

باد صبا بر گل گذر کن،گل گذر کن،گل گذر کن

از حال گل، ما را خبـر کن، نازنین ما را خبر کن

بامدعی کمتربنشین،نازنین ای مه‌ جبین

بیچـاره عاشق ، ناله تا کـی ، ناله تا کی

یا دل مده یا ترک سر کن ، ترک سر کن

شدخون‌فشان چشم ترمن

پرخون دل شد ، ساغـر من

ای یار عزیز ، مطبوع و تمیز

در فصـل بهار ، با ما مستیز

آخر گذشت ، آب از سر من

ببین چشم تر من