سفارش تبلیغ
صبا

ایران IRAN

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دکتر شریعتی

دنیا را بد ساخته اند

 

 کسی را که دوست داری تو را دوست نمی دارد

 

 کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نمی داری

 

اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست
دارد

 

 به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسند

 

 و این رنج است. زندگی یعنی این ....

                                                                                                            شریعتی